این روزها هر چه انسانها را بیشتر می شناسی

تنهاییت بیشتر می چسبد.