خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند

که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.