انرژی مثبت تنها چیزی است که اگر با دیگری

تقسیم کنیم نه تنها نصف نمی شود بلکه دو برابر

می شود.