وقت و انرژی خود را صرف توضیح دادن نکنید این

روزها مردم چیزی را خواهند شنید که دوست

دارند بشنوند.