تو آسمان همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود

نداره، پس هر وقت آسمون دلت ابری شد با ابرها نجنگ، فقط اوج

بگیر… 

 



beautiful-sentences