اگه کمی و فقط کمی بخواهیم از زندگی لذت

ببریم و نگاهمان را کمی بهتر کنیم بسیاری از

لذت ها نه وقت زیادی می‌خواهد و نه پول زیادی.

پس منتظر تغییرات زیاد در یه روزی که معلوم

نیست کی باشد نباشیم.