بهکسانی که به شما حسودی میکنند احترام بگذارید !


زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از

آنها هستید .!!