شاد باش نه یک روز,هزاران روز . . .
 
بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند آنان
که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند.