یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران

 

به طرفش پرتاب کردهاند، ساختمانی محکم بنا کند.