گاهی خداوند درها و پنچره ها را به رویت می بندد

   ززیباست که اینگونه فکر کنی، شاید بیرون طوفان است!