اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید

مجالی برای شمارش نداشته های

 

خود نخواهید یافت . . .