نگران نباش که شکست بخوری

از این نگران باش که سعی نکنی ...