هـر گـاه دیـدى خـداوند با وجود گناهان ، پیوسته به تو نعمت مى

دهد ، به هوش باش که آنها براى تو نوعى غافلگیرى و مرگ

ناگهانى است.