چه بسیارند انسان هایی که

بالای خط فقر هستند

و زیر خط فهم