کوچکتر که بودیم ایمانمان بزرگتر بود

بادبادک میساختیم

نمی ترسیدیم باد نباشد ...