منتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد، در پرنده شدن خویش بکوش