از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمیدانى

گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد ...