در بحثهای کنترل کیفی سازمان و نیز مباحث تضمین کیفیت استفاده از هفت ابزار آماری جهت کنترل یکسری داده جایگاه ویژه ای دارد هفت ابزار اماری عبارتند از COQ- MSA-SPC- FMEA - PPAP-APQP-DOE