چه سکوتی تمام دنیا را فرا می گرفت

اگــــــــر :

هر کس به اندازه ی صداقتش حرف میزد ...!