عظمت باید در نگاه تو باشد ، نه در آنچه که

بدان می نگری