آدمها میخواهند بدانند که دوست داشته میشوند و قدرشان دانسته میشودپس حتمابه عزیزانتان بگویید که دوستشان داریدشاید هرگز متوجه نشوید که چقدر نیازبه شنیدنش دارند