مرد شدن شاید تصادفی باشه ولی مرد موندن کار هر کسی نیست ...