این روزها انسان؛

قیمت هر چیز را می داند؛

ولی ارزش هیچ چیز را نمی داند ...