هر چقدر هم که ضعیف باشی

 گاهی اوقات
 می توانی تکیه گاه باشی