سکوت

سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشدار است.

کسی که سکــــــــوت می کند!

روزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهد گفت...!