فلسفه زندگی انسان امروز در این جمله خلاصه می شود :


فدا کردن آسایش زندگی امروز برای ساختن وسایل
 
آسایش زندگی فردایی که همیشه مانند امروز
 
است امروز فردایی است که دیروز نگرانش بودی