اگر شروع به قضاوت درباره مردم کنید وقتی برای

دوست داشتن آنها نخواهید داشت.