آنگاه که نمادی از امید در فنجان قهو ه ات نمی

بینی و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست

بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا

بهتر ینها را بسازی