حکایت عجیبی دارد این اشک کافی است حروفش را برهم بریزید 

تابشود کاش