ساده لباس بپوش ساده راه برو اما در برخورد با

دیگران ساده مباش زیرا سادگیت را نشانه می

گیرند برای در هم شکستن غرورت