آنانکه با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموش

شدن نیست چرا که جاودانند