هیچ چیز بین انسانها وجود ندارد مگر دیواری که

خود ساخته اند عشق چراغ روشن راه

زندگی است .