با شاد بودن و زیبا بودن و رنگی بودن و خندیدن و

رقصیدن و آواز خواندن هم می توان به

بهشت رفت کافی است خوب باشیم و انسان