بالاتر از همه چیز این است که با

خودمان صادق باشیم