به جان خودت بیافت

خودت خودت را بساز

وگرنه" دیگران" به تو "شکل" می دهند.