مرد شدن شاید تصادفی باشه ولی

مرد موندن کار هر کسی نیست.