امیدتان را از دست ندهید.

 

هر چیزی به دلیلی اتفاق می افتد.

 

هیچگاه نمی دانید فردا چه خواهد شد

 

روزهای خوب خواهند آمد ...