گاهی گردش پرگار تقدیر در دستان تو نیست ...


باید بنشینی و نظاره کنی...

 

اما مرکز را که درست انتخاب کرده باشی

و دلت قرص باشد...

 

دیگر هر چه می خواهد بچرخد...