از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن ...

                   مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد...