اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر

محدود است محبتشان به یکدیگر نامحدود

می شود.