به یاد داشته باشید :

برای هر دقیقه که شما ناراحت و عصبانی هستید

شصت ثانیه خوشحالی را از دست داده اید