کودک فال فروش می گفت :

به آنان که در دیروز خود مانده اند فردا را

می فروشم