درجه سعادت اشخاص بستگی به میل و اراده

 

خود آنها دارد در بالا بردن سعادتت بکوش.