اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

 

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد