امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنیمت بشمار شاید فردا

 

 

 

 

احساس باشد اما عزیزی نباشد.