آدمهای این دوره و زمانه فعلهائی را فقط صرف

می کنند که به صرف ایشان باشد

پس خودت به فکر خودت باش