زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد و

قلبها گرامی تر از آن هستند که بشکنند.

فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر نباشیم