هیچ زمستانی ماندنی نیست حتی اگر تمامی شبهایش یلدا باشد