مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی و انسانهای

کوچک را متلاشی می سازد پس بیائید با روحیه

و محکم در مقابل مشکلات زندگی بایستیم.