وقتی چترت خداست بگذار باران تقدیر هر چقدر

می خواهد ببارد.